Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IN HET MAANLICHT

Artikel 1. Algemeen

 1. In het Maanlicht is opgericht door Peggy van Ommeren-Mulder gevestigd te Heerle (Noord-Brabant) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 57115338.
 2. Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: In het Maanlicht. Opdrachtgever of cliënt: De contractuele wederpartij van In het Maanlicht. 
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen In het Maanlicht en opdrachtgever/cliënt.
 4. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met In het Maanlicht, voor de uitvoering waarvan door In het Maanlicht derden dienen te worden betrokken.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen In het Maanlicht en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. In het Maanlicht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op In het Maanlicht rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan In het Maanlicht worden medegedeeld.
 4. Wanneer een cliënt onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hier in het verleden sprake van was, dient de cliënt zijn/haar behandelend arts/specialist en In het Maanlicht voor aanvang van deelname aan een behandeling of sessie hiervan op de hoogte te brengen. Start van de behandeling bij In het Maanlicht dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden. Tevens is het de cliënt bekend dat er in het kader van een behandeling of sessie geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.
 5. Cliënt is ervan op de hoogte dat hij/zij altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn) klachten.
 6. De cliënt is verantwoordelijk om de door In het Maanlicht voorgeschreven supplementen te bespreken met zijn behandelend arts (specialist).
 7. In het Maanlicht gaat een inspanningsverplichting aan. In het Maanlicht geeft geen garantie voor het behalen van succes of resultaat.
 8. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling (weekenddagen niet meegeteld) te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt In het Maanlicht zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 9. Een coachingstraject van 8 dagdelen duurt gemiddeld genomen 1 jaar. Vanwege onvoorziene omstandigheden mag een cliënt uitstel aanvragen. Echter de 8 sessies dienen te worden opgenomen binnen 1,5 jaar na de eerste sessie. Daarna vervallen alle nog openstaande sessies.

Artikel 3. Prijs, betaling en incassokosten

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte.
 2. Tenzij in de offerte genoemd, zijn in de prijs reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten, niet inbegrepen.
 3. Betaling dient te geschieden via online overboeking voorafgaand aan het consult, op een door In het Maanlicht aan te geven wijze in de valuta (€) waarin is gefactureerd.
 4. In geval van een (coachings)traject (meerdere sessies) dient het totale bedrag te zijn overgemaakt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de eerste sessie. 
 5. Van artikel 3, punt 4 kan alleen worden afgeweken, als deze afspraken schriftelijk door In het Maanlicht aan client of opdrachtgever zijn bevestigd.
 6. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 7,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,00.
 8. Indien In het Maanlicht echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 9. Tarieven vermeld op de website zijn voor particulieren incl. btw en voor bedrijven excl. btw. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. In het Maanlicht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat In het Maanlicht is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. In het Maanlicht is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien In het Maanlicht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van In het Maanlicht beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 3. In het Maanlicht is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. In het Maanlicht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. In het Maanlicht zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van In het Maanlicht.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte trainingen, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 4. Opdrachtnemer houdt het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 6. Ingehuurde professionals

 1. Ingehuurde professionals (waaronder trainers en adviseurs) die onder de naam van Opdrachtnemer werkzaam zijn bij Opdrachtgever, hebben een concurrentiebeding, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten op eigen titel die in relatie staan tot In het Maanlicht werkzaamheden. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om gebruik te maken van zijn/haar diensten zonder tussenkomst van Opdrachtnemer.

Artikel 7. Wijzigingen in de opdracht

 1. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door In het Maanlicht, zal In het Maanlicht in overleg met de cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor In het Maanlicht extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij In het Maanlicht anders aangeeft.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 • Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
 • Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Vrijwaring

De cliënt of opdrachtgever vrijwaart In het Maanlicht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan In het Maanlicht toerekenbaar is. Indien In het Maanlicht uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden In het Maanlicht zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is In het Maanlicht , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van In het Maanlicht en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 10. Privacy en verwerking persoonsgegevens

 1. In het Maanlicht zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover In het Maanlicht daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
 2. De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Opdrachtgever aan In het Maanlicht verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e- mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van In het Maanlicht. In het Maanlicht draagt zorgt voor een veilige verwerking en opslag van de persoonsgegevens door technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de administratieve afhandeling, het opmaken van certificaten, het verlenen van toegang tot (online) onderwijsmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van In het Maanlicht. Tevens gaat de Opdrachtgever ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verstrekt aan organisaties met en voor wie wij werken teneinde de training(en) die de Opdrachtgever heeft ingekocht, te kunnen leveren. Opdrachtgever en In het Maanlicht zullen zich houden aan de op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij In het Maanlicht partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Klachten en beroepsregeling

 • Reclamatie dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na geleverde dienst ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
 • Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde diensten niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na afronding dienst.
 • Therapeut en coach Peggy van Ommeren-Mulder is voor orthomoleculaire en systemische coach werkzaamheden aangesloten bij het Collectief Alternatieve therapeuten (CAT) onder beroepsnummer 72042022-01-11. Heeft u klachten over de behandeling, dan is het goed om dat kenbaar te maken bij de therapeut/coach zelf. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.catcollectief.nl

     


In het Maanlicht behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door In het Maanlicht zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven

Chat openen
In het Maanlicht
Waarmee kan ik je helpen?